Regulamin do składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: esklep.cbt.net.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem esklep.cbt.net.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności CBT Polska Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sklep internetowy. Warunkiem korzystania ze Sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 

I. STRONY I PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

1.1. Sklep internetowy esklep.cbt.net.pl, prowadzony jest przez spółkę prawa handlowego będącą Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: CBT POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 280, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000027580, będącą płatnikiem VAT, (NIP 9532539106, REGON 340273507), o kapitale zakładowym 51000,00 złotych, zwaną dalej w treści niniejszego Regulaminu - Sprzedającym,

1.2. Sklep internetowy działa pod adresem esklep.cbt.net.pl i stanowi platformę do składania zamówień i dokonywania zakupów towarów tylko i wyłącznie dla klientów CBT Polska Sp. z o.o., będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającymi pod własną firmą, lub nowych podmiotów będących również Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego i nie będących Konsumentem zwanych dalej w treści niniejszego Regulaminu - Kupującym.

1.3 Sklep internetowy esklep.cbt.net.pl nie stanowi platformy do sprzedaży towarów i nie prowadzi sprzedaży swoich towarów Konsumentom czyli osobom fizycznym nie będącymi Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, wobec czego nie jest zobligowany i nie stosuje postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Dz.U.2017.683 t.j.

 

II. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE OZNACZAJĄ:

2.1. Sprzedający – osoba prawna, spółka prawa handlowego, będąca Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego działającym pod firmą: CBT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 85-831, przy ul. Toruńskiej 280, tel. 52 348 24 75

2.2 Kupujący - Klient CBT Polska Sp. z o.o., lub nowy podmiot będący również Przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) kodeksu cywilnego i nie będący Konsumentem, który nabywa towar tylko dla celów bezpośrednio związanych ze swoją działalnością gospodarczą;

2.3 Towar - rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie internetowym

2.4 Handlowiec - pracownik reprezentujący Sprzedawcę CBT Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar;

2.5 Reklamacja - zawiadomienie Handlowca lub centrum obsługi klienta Sprzedawcy przez Kupującego o wadzie Towaru w celu realizacji przysługującego Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

2.6. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego.

2.7. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania ze sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl Regulamin jest dostępny pod adresem esklep.cbt.net.pl

2.8. Sklep internetowy – platforma zakupowa do składania zamówień Towarów Kupującemu drogą online na stronie esklep.cbt.net.pl należący do Sprzedającego, w ramach którego Sprzedający świadczy Usługi.

2.9. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2.10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 r. poz. 1907 ze zm.).

2.11. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2.12. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

2.13. UODO – ustawa z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2018.1000 ).

2.14. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego

2.17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Niniejszy Regulamin określa:

3.1.1. prawa i obowiązki Sprzedającego i Kupującego związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

3.1.2. zasady korzystania ze Sklepu internetowego,

3.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Sklepu internetowego, w rozumieniu UODO.

3.2. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Sklep internetowy.

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SPRZEDAWCĘ

4.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający są następujące:

4.1.1. połączenie z siecią Internet,

4.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

4.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

4.2. Sprzedający informuje o odnotowywaniu adresu IP w celu prowadzenia statystyki Sklepu internetowego oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie internetowym.

4.3. Sprzedający zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Kupującego odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

4.4. Sprzedający zobowiązuje się względem Kupującego do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.

4.5. Akceptując Regulamin Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

 

V. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM

5.1. Sprzedający świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

5.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu internetowego są bezpłatne.

5.3. Kupujący, podając Dane osobowe oświadcza, że:

5.3.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

5.3.2. nie naruszają one praw osób trzecich,

5.3.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,

5.5.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

VI. CENY TOWARÓW

6.1. Cena wszystkich towarów widocznych na stronach Sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl jest ceną netto (nie zawiera podatku VAT) i jest wyrażona w złotych polskich. Do ceny ostatecznej, widniejącej w koszyku, zawsze należy dodać aktualną stawkę podatku VAT czyli cena ostateczna zawsze zostaje powiększona o należną obowiązującą stawkę podatku VAT i staje się ceną brutto.

6.2. Sprzedający informuje, iż ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu esklep.cbt.net.pl, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego ani ofertę złożoną w postaci elektronicznej. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia maila pn. „zamówienie nr” do realizacji przez Sprzedającego. Zatem art. 66 (1) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania w umowie sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w Sklepie internetowym sklep.cbt.net.pl

6.3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

6.5. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostępność towarów prezentowana na stronie sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący jest powiadamiany w formie właściwego statusu przy zamówionej pozycji na esklep.cbt.net.pl oraz w zakładce zamówienia.

6.6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności dat lub godzin wpływania potwierdzonych zamówień danego dnia na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży, za cenę określoną daną promocją.

 

VII. ZAMÓWIENIA

7.1. Zamówienia w Sklepie internetowym esklep.cbt.net.pl Kupujący może składać wyłącznie po uprzednim:

7.1.1. dokonaniu akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu i polityki prywatności,

7.1.2. udzieleniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez CBT Polska Sp. z o.o. w Bydgoszczy danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2018.1000 ).

7.3 Po dokonaniu poprawnej rejestracji - wypełniając formularz na stronach Sklepu esklep.cbt.net.pl

7.4 Podczas rejestracji Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych i firmowych: niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

7.5. Po komunikacie elektronicznym o wprowadzeniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego w formie właściwego statusu przy zamówionej pozycji na esklep.cbt.net.pl wskazującego na utworzenie dostawy w zakładce Zamówienia.

7.6. Umowa uważana jest za zawartą wyłącznie z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Kupującego poprzez otrzymanie od Sprzedającego maila pt „zamówienie nr …” czyli jako e-maila zawierającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji

 

VIII. FORMY PŁATNOŚCI:

8.1. Zamówienia Kupującego wprowadzone poprzez Sklep internetowy otrzymują takie same warunki płatności, znane już Klientowi a wynikające z indywidualnych przyznanych mu warunków handlowych.

8.2. Za moment dokonania płatności za towar uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

8.3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową z faktury, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu lub dostawy oraz koszty ewentualnych innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

 

XIX. WARUNKI DOSTAWY

9.1. Zamówione drogą online towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Towar, Sprzedający może zrealizować zamówienie na poszczególne Towary w różnych terminach, określonych w statusach realizacji zamówienia.

9.3. Towar zostanie przesłany przez Sprzedającego za pośrednictwem wybranego przezeń spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym, w godzinach od 9.00 do 16.00.

9.4. Wydanie Towaru jest dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu, Sprzedający CBT Polska Sp. z o.o. powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.

9.5. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniana przez Kupującego do odbioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

9.6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez spedytora i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu reklamacji zobowiązany jest posiadać kurier spedytora), zawierający opis uszkodzenia.

9.7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór zaś w przypadku przyjęcia towaru wraz z protokołem uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt do centrum obsługi klienta Sprzedającego.

9.8. Koszt dostawy towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Kupującego pokrywa Sprzedający i do każdego zamówienia dolicza współudział w koszcie transportu w wysokości netto 20,00 PLN w przypadku wartości netto zamówienia do 250,00 PLN włącznie lub w wysokości netto 12,50 PLN w przypadku wartości netto zamówienia powyżej 250,00 PLN.

 

X. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO

10.1. Sprzedający zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

10.2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:

10.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Sklepu internetowego,

10.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Kupującego komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego,

10.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Sklepu internetowego.

10.3. Niedozwolone jest korzystanie ze Sklepu internetowego w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.

 

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

11.2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Kupującego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

11.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Kupującego na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego.

11.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

11.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.

11.6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za działania Kupującego sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Sprzedający na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2018.1000 ) w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Kupującego w celu korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi co następuje po dokonaniu akceptacji niniejszego Regulaminu i wyrażeniu zgody przez Kupującego.

12.2. Kupujący w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Nazwę firmy, NIP, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej.

12.3. Sprzedający przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Sklepie internetowym, a także w celach statystycznych.

12.4. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu internetowego. Sprzedający spełnia wszelkie wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2018.1000 ). Ponadto, Sprzedający zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

12.5. Kupujący ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

12.6. Sprzedający zapewnia ochronę przekazanych przez Kupującego Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

12.7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

 

XIII. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

13.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi jak jest opisane powyżej.

13.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.

13.3. Sprzedający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

13.3.1. naruszania przez Kupującego istotnych postanowień Regulaminu,

13.3.2. podania przez Kupującego nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

13.3.3. wykorzystywania Sklepu internetowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

13.3.4. utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu internetowego.

 

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ILOŚCIOWE LUB WYNIKAJĄCE Z JAKOŚCI ZAKUPIONYCH TOWARÓW:

14.1 Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl są fabrycznie nowe, kompletne i objęte gwarancją określoną w dokumentach gwarancyjnych lub rękojmią zgodnie z obowiązującym Kodeksem Cywilnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo instrukcje obsługi, konserwacji i atesty.

14.2. Czas trwania, zakres i warunki gwarancji są określone wyłącznie przez kompletne dokumenty gwarancyjne.

14.3. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi są ograniczone poprzez prawo Sprzedającego do niepodważalnej i ostatecznej decyzji odnośnie wyboru sposobu rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu rękojmi.

14.4. Jeżeli Kupujący używał Towar w sposób niewłaściwy, niezgodny z przeznaczeniem, instrukcją i konserwacją lub uszkodził go, to odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi i gwarancji jest wyłączana.

 

XV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I ZWROTY

15.1. Kupujący ma prawo składać reklamacje w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym po odbiorze postępując zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną poniżej.

15.2. Po odbiorze towaru, Kupujący niezwłocznie go zbada, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku lub uszkodzenia towaru zgłosi ten fakt niezwłocznie Handlowcowi lub do Biura obsługi klienta Sprzedawcy Towaru pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

15.3. Zgłoszenia reklamacyjne Kupującego mogą być składane w formie elektronicznej na adres Sprzedającego lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego.

15.4. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego.

15.5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Kupującego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

15.6. Sprzedawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

15.7. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie Sprzedawca powiadomi Kupującego o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

15.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.

15.9 Kupujący może dokonać zwrotu towaru na podstawie pisemnego zgłoszenia wysłanego na adres email Sprzedającego biuro@cbt.net.pl . Towar zostanie odebrany od Kupującego przez spedytora wskazanego przez Sprzedającego na podstawie zlecenia CBT Polska Sp. z o.o. w oparciu o pisemne zgłoszenie Kupującego. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu przez CBT Polska i Kupującego, możliwe jest odebranie towaru przez handlowca. Kupujący nie może odesłać Towaru i jest zobowiązany do jego przechowywania do czasu odbioru przez spedytora lub Handlowca.

15.10. Pisemne zgłoszenie uprawnia Kupującego do zwrotu Towaru w przypadkach reklamacji towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie. Potwierdzeniem dokonania zwrotu towaru jest:

a). W przypadku odbioru przez spedytora potwierdzony przez CBT Polska list spedycyjny

b). W przypadku odbioru przez Handlowca podpis potwierdzający odbiór zwrotu przez Handlowca.

15.11. W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie, prawidłowy Towar, jeśli jest to konieczne, zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem Handlowca lub wybranego przez Sprzedającego Spedytora.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2018r

16.2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu internetowego a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

16.3. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

16.4. Obowiązujący Regulamin jest dostępny pod adresem esklep.cbt.net.pl.

16.5. Sprzedawca na żądanie Kupującego udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

16.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Kupującemu Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem punktu 16.7

16.7. Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującemu Sklepu internetowego o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.cbt.net.pl oraz przesłanie informacji na Adres poczty elektronicznej Kupującego.

16.8. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu internetowego esklep.cbt.net.pl jest CBT Polska Sp. z o.o. (ul. Toruńska 280, 85-831 Bydgoszcz). Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie dla celów wykonania umowy, w tym dokonania zwrotu towaru, reklamacji oraz realizacji zamówienia. Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu faktury VAT) oraz wysyłki produktów.

16.9. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie reklamy.

16.10. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Sklepu internetowym.

16.11. W przypadku określonym w punkcie 16.6. Kupujący ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Sprzedającego. Zaniechanie poinformowania Sprzedawcy oznacza, że Kupujący zaakceptował zmieniony Regulamin.

16.12. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

16.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2018.1000 ) UŚUDE oraz innych przepisów prawa.